Suggestie
Les partenaires d'IDETA

Onze partners

Onze partners
Onze partners

ONZE PARTNERS

Het werkterrein van IDETA is ruim, multidisciplinair en multisectoraal. Onze teams ondernemen coherente en concrete acties ten dienste van de ontwikkeling en de aantrekkelijkheid van Picardisch Wallonië. Wij kunnen echter niet slagen in onze vele opdrachten zonder de vele partnerschappen die wij hebben gesloten in onze regio maar ook in het grensoverschrijdende en transregionale gebied waar wij actief zijn.

Concreet werkt IDETA nauw samen met andere economische operatoren van Picardisch Wallonië en Wallonië die handelen ten behoeve van bedrijven en ontwikkeling op verschillende actieterreinen.

De meeste van onze opdrachten kaderen in de ontwikkelingsbeleidsmaatregelen waartoe wordt besloten op het niveau van Wallonië en die worden gefinancierd of medegefinancierd door de Waalse regering. Dit brengt de mandatarissen en de teams van IDETA ertoe om nauwe relaties te onderhouden met de bevoegde instanties, kabinetten en ministers in het zuiden van het land.

IDETA maakt ook deel uit van de vzw Wallonie Développement, die als doel heeft om te zorgen voor de coherentie en de cohesie van de acties die worden ondernomen door de zeven Intercommunales in Wallonië. De vzw fungeert als tussenpersoon in de relaties met de gewestelijke ministeries die belast zijn met de aangelegenheden behandeld door de Ontwikkelingsagentschappen.

IDETA is actief binnen de bestuursorganen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en leidt verschillende thematische werkgroepen die de studies en projecten in de drie regio’s omkaderen.